Logo

Platforma zakupowa eB2B. Wspieramy wolną Ukrainę

Obowiązek informacyjny 

Obowiązek informacyjny dla spółki: IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W GDAŃSKU
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016r.), dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, ul. Długa 75/76, 80-831 Gdańsk tel. (58) 300 23 00, e-mail: is@pm.mofnet.gov.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem – iod.gdansk@mf.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia swoich danych.
7. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak i nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
8. Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić zawarcie umowy.